boer&data

van & voor boeren

Stichting BOER&DATA, een initiatief voor en door boeren, behartigt de belangen en rechten van de boer om de datapositie van de boer te versterken.
Er wordt door en voor boeren veel data verzameld. Het perspectief dat de boeren daarbij voorgehouden wordt, is een data-gedreven landbouw, waarbij op basis van de verzamelde data-adviezen en diensten aangeboden kunnen worden om de agrarisch ondernemer te ondersteunen in zijn bedrijfsvoering. De keerzijde is dat de boer de controle kwijtraakt over zijn eigen data(stromen). De stichting BOER&DATA komt op voor het boerenbelang in dit digitale landschap en probeert de balans te herstellen.

speerpunten

  • DE BOER AAN HET ROER De stichting versterkt de positie van de boer door een unieke datapositie op te bouwen. Er is op dit moment nog geen enkele partij die volledig overzicht heeft over de boerderij. Dit overzicht moet bij de boer blijven. Ook zet de stichting in op herstel en behoud van de autonomie van de boer.

 

  • DUURZAME LANDBOUW Boeren leveren een actieve bijdrage aan een duurzame landbouw en samenleving. Op basis van eigen data kan een individuele boer inzichtelijk maken welke bijdrage het bedrijf levert aan duurzaamheidsdoelen. Deze informatie kan bepalend zijn voor vergunningen en/of extra inkomstenbronnen.

 

  • DATAPARTNERSCHAPPEN Digitalisering moet leiden tot nieuwe ondernemersruimte en partnerschappen. De stichting helpt goede voorwaarden te scheppen waaronder data gedeeld kan worden. Bij hergebruik van landbouwdata moet de boer een fair share kunnen bedingen, om te kunnen innoveren op duurzaamheid. Tegelijkertijd biedt de stichting bescherming tegen afrekentools en duurzaamheidsdictaten uit de markt.

 

  • DATA EIGENDOM De stichting richt zich op vrije beschikking over ruwe data en het recht data in te zetten naar eigen inzicht en de vrijheid om data te delen. Je moet als boer makkelijk bij je eigen data kunnen, data kunnen koppelen, je eigen data kunnen verwaarden en voorwaarden aan hergebruik kunnen stellen. De stichting maakt gebruik van bestaande juridische kaders, zoals het recht op data-portabiliteit en het recht op vergetelheid.

 

  • KEUZE VRIJHEID De stichting maakt zich hard voor het behoud van keuzevrijheid richting derde partijen (softwareleveranciers, adviseurs), en bestrijdt machtsmisbruik. Daar hoort ook bij het afdwingen van transparantie rond datamodellen en algoritmes.

 

  • DELEN VAN DATA Het veilig, uniform en makkelijk delen van data is de sleutel voor het beter benutten van het maatschappelijk en economisch potentieel ervan. De stichting bevordert het veilig en gecontroleerd delen van data.

 

  • PRIVACY De stichting ontwikkelt kennis en kunde om een pro-actieve strategie te voeren op het beschermen van de privacy van leden. Waar nodig zal zij gebruik maken van de AVG om misstanden aan te pakken.

 

  • DATA VEILIGHEID De stichting draagt zorg voor data veiligheid. Zowel bij het eigen handelen, als bij derden door data veiligheidsissues actief te adresseren.

 

  • BESLUITVORMING EN GEDRAGSCODE De besluitvorming binnen de stichting is democratisch. De leden van de stichting houden zich aan de gedragscode.

bestuur

NICOLE-180

NICOLE BARTELDS

De Databoerin

Nicole Bartelds heeft een akkerbouwbedrijf in de Drentse Veenkoloniën, is eigenaar van het onafhankelijke agrarisch adviesbureau De Databoerin en een van de initiatiefnemers van de Stichting BOER&DATA.

Als agrarisch bedrijfsadviseur richt Bartelds zich op het versterken van het boerenvakmanschap met gebruik van data.

“Zowel op het eigen bedrijf als in de adviespraktijk blijkt het verzamelen, maar vooral het structureren en vergelijken van data een van de lastigste aspecten. Daarom bouwt De Databoerin in samenwerking met Intoagri aan een dataplatform waar alle data van het bedrijf over bodem en gewas kan worden verzameld. Met als doel dat deze data onderling vergelijkbaar zijn en de basis vormt voor bedrijfsbeslissingen.

De landbouw is steeds data-intensiever geworden. Er wordt veel data door boeren en over boerenbedrijven verzameld, maar de boer is onvoldoende in staat gebleken om daar zelf echt profijt uit te halen. Met Stichting BOER&DATA willen we daar verandering in brengen”.

 

ROBERT-180

ROBERT NIJKAMP

FarmersNet

Robert Nijkamp heeft een pluimveebedrijf in het Oosten van Nederland. Nijkamp heeft FarmersNet opgericht en ontwikkelt samen met andere pluimvee-, varkens- en melkveehouders een eigen dashboard en datakluis met als doel om regie te voeren over de actuele stand op het bedrijf én het uitwisselen van gegevens. Naast de regie houden over de gegevensuitwisseling met partijen die je kent, en met wie je dat wil, ontstaan er ook kansen om een verdienmodel te bouwen rond eigen bedrijfsgegevens.

“Op deze manier zelf je eigen data beheren biedt niet alleen een informatie voordeel op. Als we als sector hier samen in optrekken, dan kunnen we ook beter een vuist maken richting de keten, in het maatschappelijk debat of richting het Ministerie bijvoorbeeld. Als je je informatiehuishouding op orde hebt, dan ligt je bewijslast altijd klaar. Onterechte kritiek of niet effectieve maatregelen zijn dan snel te pareren. Bovendien kun je je eigen management veel effectiever optimaliseren als je verbanden tussen alle datastromen op je eigen bedrijf kunt leggen. Deze zijn er nu nog vaak niet omdat deze vastgelegd zijn in verschillende computers/machines/portals”.

LEON-180_2

LEON NOORDAM

Trekkerdata in de Blockchain

Leon Noordam is akkerbouwer op de zuidwestelijke kleigronden in Numansdorp (ZH.). Het akkerbouwbedrijf van Noordam maakt onderdeel uit van Novifarm, een integraal samenwerkingsverband van akkerbouwbedrijven met een extensief en toekomstbestendige bedrijfsvoering.

“Er komen steeds meer datastromen op het bedrijf met ieder een eigen belang daarin. Voor mij als akkerbouwer is het een uitdaging om goed overzicht te kunnen blijven houden over de datastromen en te kunnen blijven beoordelen of deze gegevens ook kloppen. De volgende stappen zijn het kunnen verantwoorden wat je doet en het kunnen toepassen van de gegevens naar de juiste oplossing voor een probleem. Hierin zijn veiligheid van gegevens en keuzevrijheid een belangrijk item voor mij als akkerbouwer”, aldus Noordam.

ERIC-180

ERIC DORTMANS

Smart Crops

Eric Dortmans combineert zijn akkerbouwbedrijf met innovatieve projecten op het gebied van transactieverwerking, GIS-systemen en big data. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in Finance en IT-projecten. Voor Eric draait precisielandbouw niet alleen om het structureren en verbeteren van bedrijfsprestaties, maar ook het bieden van transparantie, voorspelbaarheid en inzichtelijk maken van duurzaamheid richting omgeving, afnemers en markt. Binnen de stichting BOER&DATA brengt Eric agrarische kennis en ervaring in, gecombineerd met zijn IT-werkzaamheden en ervaringen rond de Smart Crops app en IOT-sensoren.

“We kunnen in de landbouw niet om de inzet van Big Data technologie en data-analyse heen. Ik vind belangrijk dat we als telers zelf grip krijgen op het proces om te komen van databron tot opbrengstvoorspelling. Dat leidt tot beoordelingsvermogen, keuzemogelijkheden en uiteindelijk behoud van een stuk autonomie”.

TJERK

TJERK HOF

Dairy Management System

Tjerk is melkveehouder en initiatiefnemer van DMS: een datamanagementsysteem in de melkveehouderij, waar een veehouder alle voor de bedrijfsvoering relevante data bijeen heeft, kan vergelijken en analyseren om de juiste keuzes te maken. Hiermee kan de veehouder zijn bedrijfsvoering optimaliseren aan de hand van de eigen ruwe data. Via een dashboard kan de melkveehouder zelf kiezen welke kengetallen hij graag wil zien om op te sturen. Binnen de stichting BOER&DATA zal Tjerk zich bezighouden met overzicht en inzicht in eigen data.

“Op dit moment is data vaak lastig toegankelijk en zijn boeren afhankelijk van ketenpartijen die al dan niet bewerkte data aanleveren of terug leveren. De melkveehouder heeft belang bij ruwe data die direct geïnterpreteerd kunnen worden, om hierop door te kunnen ontwikkelen met toepassingen die bijdragen aan de duurzaamheid van het melkveebedrijf.

JACOB

JACOB van den BORNE

Proeftuin Precisielandbouw

Jacob heeft een akkerbouwbedrijf en is al jaren het boegbeeld van de precisielandbouw in de akkerbouw. Het overgrote deel van zijn machines is uitgerust met gps-systemen die een nauwkeurigheid van 1–2 cm hebben. Dit is pakweg 500x nauwkeuriger dan de GPS van smartphones. Praktisch alle handelingen op het bedrijf worden met deze hoge nauwkeurigheid gelogd. Het aardappel productieproces is van zaaien tot rooien tot op de centimeter gedocumenteerd. Al jaren ontvangt van der Borne jaarlijks honderden boeren en andere betrokkenen om hen mee te nemen in het verhaal en de praktijk van precisielandbouw.

”Er is veel te lang alleen maar vanuit de technologie gedacht. Iedereen vergeet de boer. Hij moet wel met nieuwe technologie kunnen en willen werken. Dat vraagt om vertrouwen en nieuwe vaardigheden. Pas als we investeren in educatie zal precisielandbouw gaan vliegen”.