Speerpunten

  • DE BOER AAN HET ROER De stichting versterkt de positie van de boer door een unieke datapositie op te bouwen. Er is op dit moment nog geen enkele partij die volledig overzicht heeft over de boerderij. Dit overzicht moet bij de boer blijven. Ook zet de stichting in op herstel en behoud van de autonomie van de boer.

 

  • DUURZAME LANDBOUW Boeren leveren een actieve bijdrage aan een duurzame landbouw en samenleving. Op basis van eigen data kan een individuele boer inzichtelijk maken welke bijdrage het bedrijf levert aan duurzaamheidsdoelen. Deze informatie kan bepalend zijn voor vergunningen en/of extra inkomstenbronnen.

 

  • DATAPARTNERSCHAPPEN Digitalisering moet leiden tot nieuwe ondernemersruimte en partnerschappen. De stichting helpt goede voorwaarden te scheppen waaronder data gedeeld kan worden. Bij hergebruik van landbouwdata moet de boer een fair share kunnen bedingen, om te kunnen innoveren op duurzaamheid. Tegelijkertijd biedt de stichting bescherming tegen afrekentools en duurzaamheidsdictaten uit de markt.

 

  • DATA EIGENDOM De stichting richt zich op vrije beschikking over ruwe data en het recht data in te zetten naar eigen inzicht en de vrijheid om data te delen. Je moet als boer makkelijk bij je eigen data kunnen, data kunnen koppelen, je eigen data kunnen verwaarden en voorwaarden aan hergebruik kunnen stellen. De stichting maakt gebruik van bestaande juridische kaders, zoals het recht op data-portabiliteit en het recht op vergetelheid.

 

  • KEUZE VRIJHEID De stichting maakt zich hard voor het behoud van keuzevrijheid richting derde partijen (softwareleveranciers, adviseurs), en bestrijdt machtsmisbruik. Daar hoort ook bij het afdwingen van transparantie rond datamodellen en algoritmes.

 

  • DELEN VAN DATA Het veilig, uniform en makkelijk delen van data is de sleutel voor het beter benutten van het maatschappelijk en economisch potentieel ervan. De stichting bevordert het veilig en gecontroleerd delen van data.

 

  • PRIVACY De stichting ontwikkelt kennis en kunde om een pro-actieve strategie te voeren op het beschermen van de privacy van leden. Waar nodig zal zij gebruik maken van de AVG om misstanden aan te pakken.

 

  • DATA VEILIGHEID De stichting draagt zorg voor data veiligheid. Zowel bij het eigen handelen, als bij derden door data veiligheidsissues actief te adresseren.

 

  • BESLUITVORMING EN GEDRAGSCODE De besluitvorming binnen de stichting is democratisch. De leden van de stichting houden zich aan de gedragscode.

BOER&DATA

van & voor boeren

Stichting BOER&DATA, een initiatief voor en door boeren, behartigt de belangen en rechten van de boer om de datapositie van de boer te versterken.
Er wordt door en voor boeren veel data verzameld. Het perspectief dat de boeren daarbij voorgehouden wordt, is een data-gedreven landbouw, waarbij op basis van de verzamelde data-adviezen en diensten aangeboden kunnen worden om de agrarisch ondernemer te ondersteunen in zijn bedrijfsvoering. De keerzijde is dat de boer de controle kwijtraakt over zijn eigen data(stromen). De stichting BOER&DATA komt op voor het boerenbelang in dit digitale landschap en probeert de balans te herstellen.