Digitale Graslandkalender

In de verduurzamingsopgave waarvoor de melkveehouderij staat speelt ruwvoederwinning een grote rol. Efficiënte ruwvoerderwinning is de basis van kringlooplandbouw. Maar wat ruwvoerwinning betreft zijn er nog maar weinig digitale tools beschikbaar. Op dit moment is de papieren graslandkalender nog altijd een gebruikelijke manier om te plannen, te registreren en te sturen op de kwaliteit van ruwvoer. Door de graslandkalender digitaal te maken is op elk moment duidelijk hoe elk perceel bemest is en kunnen gegevens uit de kalender makkelijker worden geanalyseerd en met andere data gecombineerd.

Melkveehouders hebben samen met technologiepartners een digitale graslandgebruikskalender ontwikkeld. Het doel van de gebruikskalender: een bemestings- en beweidingsplan maken per perceel.

“Alleen met data boer je op het scherpst van de snede”

Ontwikkelproces digitale graslandgebruikskalender

Het ontwikkelen van een digitale tool is een uitdaging en een lang proces, waarbinnen je steeds opnieuw keuzes moet maken. Bij het ontwikkelen van de graslandgebruikskalender is het van belang om een keuze te maken welke onderdelen het belangrijkst zijn om op te nemen, zodat de tool behapbaar is maar wel genoeg functionaliteit bevat. Daarnaast wil je er ook voor zorgen dat het invullen van de tool zo weinig mogelijke handelingen vraagt. Daarom werk je toe naar het automatisch in kunnen lezen van gegevens via het maken van koppelingen. Zoals het inlezen van de percelen vanuit de gecombineerde opgave. Als ontwikkelaar moet je ook zuinig zijn en prioriteiten stellen en dus goed nadenken welke ontwikkelwensen in een later stadium opgepakt kunnen worden.

Dankzij de SABE-regeling ontstond er een unieke samenwerking tussen een groep melkveehouders, de stichting BOER&DATA en VAA Data Works. De melkveehouders hebben vanaf de start meegedacht over functionaliteiten en toepassingsmogelijkheden. De samenwerking kwam tot stand omdat alle partijen streven naar het versterken van de datapositie van de melkveehouder.

Registreren en inzicht via mobiel

Tijdens het ontwikkelproces is een eerste versie van de applicatie, de digitale graslandkalender (DGGK), gelanceerd. Deelnemers aan de leergang konden gebruik maken van de app om hun registratie en planning in te voeren. Tijdens een laatste bijeenkomst zijn eerste ervaringen en verbeterpunten besproken.

Belangrijk winstpunt van de applicatie is dat je nu met een mobiele telefoon op elk moment werkzaamheden kan inzien en registreren. Dat maakt het registreren makkelijk en snel, waardoor het ook makkelijker vol te houden is. En je hebt altijd in beeld hoeveel mest (kunstmest en dierlijke mest) je op welk perceel hebt gegeven en hoeveel je nog mag toedienen. Daarnaast rekent de tool met de N-levering door mineralisatie en rekent deze met de N- en P-gehalten van je eigen mestmonsters.

Dankzij de applicatie DGGK staat nu ook al deze informatie over ruwvoerderwinning overzichtelijk op één plek. Zo weet je altijd en overal wat je waar wilt bemesten, welk gebruik je in gedachten had en hoeveel dierlijke mest en kunstmest je elk perceel wil geven en al hebt gegeven.

De data in de DGGK is en blijft eigendom van de boer. De boer bepaalt zelf wie er toegang heeft tot de onderliggende database. De data kunnen wel gekoppeld worden aan andere tools of bedrijfsmanagementsystemen. Als een boer op enig moment besluit om de applicatie niet meer te gebruiken, dan blijft de data wel altijd in een bruikbare vorm voor hem beschikbaar.

Screenshot van de digitale graslandgebruikskalender

Graslandgebruikkalender praktijkrijp

Een belangrijk resultaat is dat boeren sterke opdrachtgevers bleken, waardoor er een wezenlijke andere tool gerealiseerd dan anders het geval zou zijn geweest. Zo is de verleiding bij de technologie partner om de registratie op sub-perceelsniveau mogelijk te maken weerstaan, omdat de grootste groep melkveehouders nu eerst ondersteund moest worden bij het maken van de stap van een bemestingsplan op bedrijfs- naar perceelsniveau. De vraag wanneer een bepaalde versie van een tool goed genoeg werkt en genoeg waarde creëert voor boeren, is eigenlijk alleen door boeren zelf te beantwoorden.

Een ander belangrijk resultaat is de winst op het vlak van efficiëntie en kostenbesparing.

Bedrijven die hun ruwvoerderwinning op orde hebben behalen een hoger bedrijfsresultaat. Door gericht te bemesten en op het juiste moment te oogsten win je meer voer van een betere kwaliteit. Dit heeft de potentie om te leiden tot lagere kosten voor de aankoop van voer en bijproducten.

De DGGK-applicatie is in bedrijf, meer informatie hierover vind je op DGGK.nl Geïnteresseerde melkveehouders kunnen een gratis account aanvragen en 1 maand bekijken of het systeem hen past.

Het is mogelijk, wanneer je een papieren graslandgebruikskalender hebt bijgehouden, deze achteraf in te voeren.