Over ons

Uitgangspunten Stichting Boer&Data (concept)

  De boer centraal

De stichting versterkt de positie van de boer door een unieke datapositie op te bouwen. Er is op dit moment nog geen enkele partij die volledig overzicht heeft over de boerderij. Dit overzicht moet bij de boer blijven. Ook zet de stichting in op herstel en behoud van de autonomie van de boer.

 

  Datapartnerschappen

Digitalisering moet leiden tot nieuwe ondernemersruimte en partnerschappen. De stichting helpt goede voorwaarden te scheppen waaronder data gedeeld kan worden. Bij hergebruik van landbouwdata moet de boer een fair share kunnen bedingen, om te kunnen innoveren op duurzaamheid. Tegelijkertijd biedt de stichting bescherming tegen afrekentools en duurzaamheidsdictaten uit de markt.

 

  Data eigendom

De stichting richt zich op vrije beschikking over ruwe data en het recht data in te zetten naar eigen inzicht en de vrijheid om data te delen. Je moet als boer makkelijk bij je eigen data kunnen, data kunnen koppelen, je eigen data kunnen verwaarden en voorwaarden aan hergebruik kunnen stellen. De stichting maakt gebruik van bestaande juridische kaders, zoals het recht op dataportabiliteit en het recht op vergetelheid. 

 

  Keuzevrijheid

De stichting maakt zich hard voor het behoud van keuzevrijheid richting derde partijen (software leveranciers, adviseurs), en bestrijdt machtsmisbruik. Daar hoort ook bij het afdwingen van transparantie rond datamodellen en algoritmes.

 

  Delen van Data

Het veilig, uniform en makkelijk delen van data is de sleutel voor het beter benutten van het maatschappelijk en economisch potentieel ervan. De stichting bevordert het veilig en gecontroleerd delen van data.

 

  Privacy

De stichting ontwikkelt kennis en kunde om een pro-actieve strategie te voeren op het beschermen van de privacy van leden. Waar nodig zal zij gebruik maken van de AVG om misstanden aan te pakken.

 

  Data veiligheid

De stichting draagt zorg voor data veiligheid. Zowel bij het eigen handelen, als bij derden door data veiligheidsissues actief te adresseren. 

 

  Duurzame landbouw

De stichting draagt bij aan het sluitend maken van kringlopen. Aan de hand van data kan de boer zijn prestaties op het gebied van duurzame landbouw inzichtelijk maken, zowel naar afnemers, als naar de overheid en de maatschappij.

 

  Besluitvorming en gedragscode

De besluitvorming binnen de stichting is democratisch. De leden van de stichting houden zich aan de gedragscode (nog op te stellen).