Ruwvoerwinning plannen met digitale graslandgebruikskalender

BOER&DATA denkt mee in doorontwikkeling van de DGGK-tool.

De digitale graslandgebruikskalender (DGGK) is een unieke digitale tool, ontworpen door en voor boeren en ontwikkeld voor VAA Dataworks. De tool ondersteunt melkveehouders bij het winnen van voldoende en kwalitatief goed ruwvoer. In de tool kan alle data over de ruwvoerwinning samengevoegd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grond-, kuil- en mestmonsters. En de data in de DGGK is volledig toegankelijk voor de melkveehouder. Dit is een belangrijk speerpunt van de stichting BOER&DATA en deze is gerealiseerd in de DGGK.

Tijdens een bijeenkomst in december 2023 zijn de toekomstmogelijkheden van het digitale programma besproken met inbreng van kennis van BOER&DATA.

Doorontwikkelingsmogelijkheden

De kwaliteit van de bodem is van groot belang voor een efficiënte ruwvoerteelt. Hoe speel je daar met je bemesting op in en hoe ga je daarmee om als er minder mest (N) uitgereden mag worden op grasland als derogatie eraf gaat. “Grond is het kostbaarste productiemiddel op het bedrijf: besteed daar meer aandacht aan”, is de oproep van melkveehoudster Greet Ruitenberg die betrokken is bij het ontwikkelen van de DGGK. “Je kunt meer rendement uit je ruwvoer halen door te plannen en registreren: meten is weten” aldus Ruitenberg. “De DGGK is een goed hulpmiddel hiervoor”.

Resultaten DGGK

De DGGK is meer dan alleen een vervanging van de papieren versie van de graslandkalender. Naast het registreren van bemesten, weiden en maaien kan ook de ds-opbrengst per perceel vastgelegd worden. Het doel van de DGGK-tool is het optimaliseren van de ruwvoerderwinning zodat er zoveel mogelijk melk uit ruwvoer geproduceerd kan worden met een zo scherp mogelijke bemesting. Met de digitale tool is eenvoudig inzicht te krijgen welke percelen het beste scoren in ds-opbrengst. Percelen met kruidenrijk grasland zijn op basis hiervan eenvoudig te vergelijken met percelen met een ander grasmengsel. Ook zijn de opbrengstresultaten van de percelen over de jaren heen eenvoudig te vergelijken.

Praktijkervaringen DGGK

Ruitenberg heeft van het afgelopen jaar de gegevens van weiden, maaien, stalvoedering en bemesting bijgehouden. En per perceel de ds-opbrengst per kg werkzame N berekend. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat het perceel met kruidenrijk grasland dat een lagere mestgift heeft gekregen de hoogste ds opbrengst per kg N heeft. Dit perceel produceert, met een veel lagere bemesting, net zoveel drogestof per hectare dan de overige percelen. “Dat kruidenrijk grasland effect zou hebben hadden we wel gedacht, maar nu hebben we het ook werkelijk onderbouwd met cijfers”, vertelt Ruitenberg. “Ook zien we vanaf juli een stijgende melkproductie bij de melkkoeien als we de kruidenrijke percelen stalvoeren”.

Welke opties in ontwikkeling

De DGGK is een softwareprogramma dat in ontwikkeling is. Toekomstige mogelijkheden zijn onder andere: rapportages waarin in een ogenblik resultaten te duiden zijn; financiële overzichten met inzicht in de gemaakte keuzes en koppelingen met bestaande beslissingsondersteunende tools zoals een bemestingsplanner. Maar ook rapportages op het gebied van voersaldo en een optimale melkopbrengst en de invloed van wel of niet bemesten van een perceel op opbrengst en verliezen aan mineralen zijn opties voor de toekomst.

Samenwerkingen gezocht

De DGGK is een onafhankelijke tool voor boeren die de data in eigen hand willen houden. Om de DGGK verder te ontwikkelen en uit te rollen in de praktijk worden er partners of ketenpartijen gezocht die mee willen denken aan de verdere ontwikkeling van het digitale programma.

De Digitale Graslandgebruikskalender is ontworpen door melkveehouders vanuit de stichting Boer&Data en is ontwikkeld door VAA Dataworks. Deze samenwerking is tot stand gekomen omdat beide partijen streven naar het versterken van de datapositie van de melkveehouder en het aanbieden van praktische tools, die waar mogelijk gebruik maken van bestaande informatie, om het dagelijks management op de bedrijven te ondersteunen.